VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tisicích)

Spotřebované nákupy celkem

Služby celkem

Osobní náklady celkem

Daně a poplatky celkem

Ostatní náklady celkem

Odpisy, prodaný majetek, tvorba

rezerv a opravných položek celkem

Poskytnuté příspěvky celkem

Daň z příjmů celkem

Náklady celkem

hlavní

činnost

70

hospodářská

činnost

0

celkem

70

6.664

0

6.664

0

0

0

0

0

0

8.781

0

8.781

0

0

0

2.019

0

2.019

17.534

0

17.534

0

0

0

Výnosy

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

Změny stavu vnitoorganizačních zásob celkem

Aktivace celkem

Ostatní výnosy celkem

Tržby z prodeje majetku, zúčtování

rezerv a opravných položek celkem

Přijaté příspěvky celkem

Provozní dotace celkem

Výnosy celkem

Výsledek hospodaření před zdaněním

Daň z příjmů

Výsledek hospodaření po zdanění

31

0

31

0

0

0

0

24

0

24

0

0

0

0

0

0

17.444

0

0

17.444

17.499

0

17.499

-35

0

-35

0

0

0

-35

0

-35

0

CARE 2013 15