Foto: Ochrana pro

ty nejzranitelnější

ve společnosti.

I oni mají svá práva!

CARE podporuje dívky

a chlapce v Burundi

Abatangamuco:

nositelé světla

:

Doba trvání projektu

2016

01.10.2013 – 31.09.

Burundi zásadně poznamenaly následky

dlouholeté občanské války a viru HIV/AIDS:

přes 830 000 dětí jsou sirotci, a přibližně

stejně tolik dívek a chlapců je postiženo

extrémní chudobou, násilím, podvýživou

a nemocemi. Především děti, které vyrůstají

s matkami samoživitelkami nebo které jsou

infikované virem HIV/AIDS, jsou společností

stigmatizovány a diskriminovány.

Organizace CARE podporuje v rámci projektu v Burundi na jedné straně zakládání

klubů, ve kterých spolu mohou děti hovořit,

vyměňovat si mezi sebou zkušenosti a

navzájem se podporovat. Při společném

sportování navazují nová přátelství a učí

se řešit konflikty i ve stresových situacích, přitom bez násilí. Společné aktivity

navíc podporují sebevědomí osiřelých dětí

a kluby fungují jako základna pro získávání důležitých životních dovedností.

Na druhé straně se CARE v rámci projektu snaží vyškolit místní komunity a sociální zařízení

v zacházení s osiřelými dětmi, upozorňovat

na práva dětí a odbourávat diskriminační

vzorce chování. Hlavní roli v tomto hrají

Abatangamuco: „Přinašeči světla“.

„Přinést světlo tam,

kde byla předtím tma“

Tradiční role jednotlivých pohlaví a hierarchie, která toleruje sexuální násilí proti

ženám, představují především pro děvčata

složitý problém. Sexuální napadení jak doma, tak i ve škole - jsou často na

denním pořádku a vedou k nechtěným

těhotenstvím, k přerušení školy a mnohdy

k nucené svatbě, aby bylo zamezeno stigmatizaci dívky jako matky samoživitelky.

Sociální postavení dívek a žen v Burundi

se může natrvalo zlepšit pouze tehdy,

pokud budou změnu podporovat také

chlapci a muži. CARE proto v rámci projektu „Intore“ zapojuje mužské skupiny

v Burundi, které se zasazují o rovnoprávné

postavení žen. Tito takzvaní Abatangamuco, což znamená ve volném překladu

„přinést světlo tam, kde byla předtím tma“,

přesvědčují jiné muže v jejich obcích

pomocí školení, divadla a osobního poradenství o tom, že potlačování a násilné

chování vůči ženám je nutné ukončit.

K úspěchu projektu Intore tedy přispívají

souběžná opatření v komunitách: zapojení

sirotků a znevýhodněných dětí v klubech,

aby se vzájemně učili a vyměňovali si

názory; kluby jako platforma pro zvyšování

povědomí v kampani k prevenci násilí na

ženách; mužské skupiny Abatangamuco;

diskusní fóra s lokálními zařízeními, která

vysvětlují práva dětí; rozvoj kontaktů

se širší biologickou rodinou, pokud je

to možné; posilování kompetencí místních institucí při zacházení se sirotky

a sociálně znevýhodněnými dětmi.

Do aktivit projektu je přímo zapojeno 2120 dětí a 357 dospělých, celkový dosah projektu je 21 200 osob.

Příspěvek CARE Česká republika do

celkového rozpočtu projektu: 138 00,00 Kč

CARE 2014 15