NAŠE PROJEKTY

ČAD

Podpora hospodářství a posílení

potravinové bezpečnosti pro oběti

ozbrojených skupin v oblasti Čadského

jezera v Čadu

Čad je zemí výrazně ovlivněnou problémy spojenými s nepříznivými přírodními podmínkami

a vnitrostátními ozbrojenými konflikty. Mimo to se v regionu silně projevují dopady klimatických

změn, zejména následky dlouhotrvajícího sucha a s tím spojený nedostatek zdrojů obživy. Akutní

podvýživa je běžným jevem u řady obyvatel, která z nich činí vysoce ohrožené jedince.

Jedním z nejvíce zasažených regionů je oblast Čadského jezera.

V roce 2019 zde působil projekt CARE Česká republika, jehož cílem

bylo podpořit ohrožené skupiny obyvatel v jejich důstojné a samostatné obživě prostřednictvím rozvoje komunitního zemědělství.

Skupiny místních farmářů zdokonalily své dovednosti v chovu drobných hospodářských zvířat, sdílely znalosti zemědělských postupů

adaptovaných na měnící se klima, jako jsou efektivnější možnosti

skladování potravin.

Dívka z vesnice Torgo ve východním Čadu stojí nedaleko studny, která byla

opravena díky pomoci CARE. © Brandon Bannon / CARE

Součástí projektu bylo také školení veterinárních techniků

v základních znalostech vakcinace a péči o dobytek. © CARE ČR

Zvláštní pozornost byla věnována domácnostem, které jsou v materiální i finanční nouzi, a také těm, kde je hlavou rodiny žena. S cílem

rozvoje živobytí dostala každá taková domácnost dvě kozy a jednoho

kozla. Prodej mléka a dalších produktů jim pomůže zajistit živobytí

a umožní rozšíření stáda do budoucna. Zároveň jsme je podpořili

v prohloubení praktických dovedností, ve znalostech veterinárních

technik a zejména v základech vakcinace a péče o dobytek. Veškerý

dobytek, který jsme domácnostem poskytli v rámci projektu, byl

řádně očkován a vyšetřen.

DÍKY POMOCI Z ČESKÉ REPUBLIKY

400 obyvatelům z 11 vesnic jsme poskytli kukuřici a proso k osetí polí.

20 skupin místních obyvatel získalo nezbytné zemědělské náčiní.

200 domácností bylo podpořeno obnovou chovu domácích zvířat.Bylo založeno 8 komunitních spořicích družstev o 54 členech.

FINANCOVÁNÍ

10

T rvání projektu: 1. 11. 2018 – 31. 12. 2019

Ministerstvo vnitra ČR/Program Pomoc na Místě v roce 2019: 4 963 318 Kč

Příspěvek dárců CARE Česká republika do celkového rozpočtu v roce 2019: 153 087 Kč

Projekt „Podpora důstojného života a obnovy živobytí pro oběti ozbrojených skupin

v Čadu“ byl realizován díky podpoře Ministerstva vnitra ČR/programu Pomoc na Místě.