FINANČNÍ ZPRÁVA

Finanční zpráva 2018

Celkové výnosy CARE Česká republika

činily v roce 2018 téměř 35,3 milionů Kč:

67 % veřejných tuzemských prostředků (dotací)

32 % soukromých darů

1 % ostatní

Výkaz zisku a ztrát

ke dni 31. 12. 2018 (v celých tis. Kč)

Název položky

Náklady

Spotřebované nákupy a nakupované služby

Činnost

hlavní

Činnost

hospodářská

Celkem

1

2

3

x

x

x

6 032

0

6 032

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek

111

0

111

Náklady na cestovné

409

0

409

17

0

17

Ostatní služby

5 495

0

5 495

Osobní náklady

2 624

0

2 624

Mzdové náklady

1 950

0

1 950

663

0

663

Náklady na reprezentaci

Zákonné sociální pojištění

Zákonné sociální náklady

Ostatní náklady

Kurzové ztráty

Dary

Jiné ostatní náklady

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

NÁKLADY CELKEM

Výnosy

Přijaté příspěvky

11

0

11

24 817

0

24 817

397

0

397

24 372

0

24 372

48

0

48

58

0

58

33 531

0

33 531

x

x

x

11 183

0

11 183

Přijaté příspěvky (dary)

11 183

0

11 183

Ostatní výnosy

24 116

0

24 116

Výnosové úroky

2

0

2

Kurzové zisky

2

0

2

23 927

0

23 927

185

0

185

35 299

0

35 299

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

1 768

0

1 768

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

1 768

0

1 768

Zúčtování fondů

Jiné ostatní výnosy

VÝNOSY CELKEM

28